هیئت امنا

پرچم
آقای دکتر محمد علی زهره ای رئیس هیات امناء
پرچم
آقای دکتر اصغر ملکیان عضو هیات امناء
پرچم
آقای دکتر کوروش حیدری عضو هیات امناء
پرچم
آقای ابراهیم ابراهیمی شقاقی عضو هیات امناءو منتخب اعضاء