اساسنامه

 شماره ثبت 4842 و شناسه ملی 10100256936

فصل اول- کلیات

ماده 1- مؤسسه رفاه ، اندوخته و آتیه کارکنان وزارت راه و شهرسازی و سازمانها و شرکتهای وابسته و تابعه که دراین اساسنامه« مؤسسه رفاه » نامیده می شود، مؤسسه ای است غیر تجاری که دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی می باشد.

ماده 2- مؤسسه رفاه دارای تابعیت ایرانی بوده و برای مدت نامحدود تشکیل می شود.

ماده 3- مرکز اصلی مؤسسه رفاه در تهران و حوزه عملیات آن کلیه استانهای کشور می باشد و عندالزوم می‎تواند در سایر استانهای کشور مبادرت به ایجاد شعبه یا نمایندگی نماید.

ماده 4- مؤسسه رفاه می تواند به منظور انجام وظایف و تحقق اهداف خود مبادرت به تاسیس مؤسسات و شرکتهای وابسته بنماید.

فصل دوم- هدف و موضوع موسسه رفاه

ماده 5- هدف از تاسیس و تشکیل مؤسسه رفاه عبارت است از: ایجاد و ارتقاء سطح رفاه اعضاء در زمینه های اجتماعی- فرهنگی، آموزشی ، درمانی و غیره و ارائه خدمات مناسب در زمینه های مختلف امور اداری- خدمات عمومی – فنی و غیره به سازمانها و ارگانها.

 

ماده 6- موضوع و حدود و عملیات موسسه رفاه به شرح ذیل است:

الف- ایجاد تاسیسات و تسهیلات رفاهی- اجتماعی از قبیل اماکن ورزشی، درمانی- آموزشی و تفریحی.

ب- مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام معاملات لازم اعم از داخلی و خارجی به منظور نیل به اهداف موسسه رفاه.

تبصره: آئین نامه های مورد نیاز موضوع بندهای این ماده به تصویب هیات امناء خواهد رسید.

 

فصل سوم- منابع مالی و شرایط عضویت

ماده 7- منابع مالی موسسه رفاه به قرار زیر است:

الف- وصول 2% از حقوق و مزایای مستمر ماهانه هریک از اعضاء .

ب- درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی.

ج- قبول هرگونه هدیه و کمکهای بلاعوض از اشخاص حقیقی و حقوقی.

د- وصول مبالغی مازاد بر2% از اعضاء با تصویب هیات امناء.

هـ- دریافت کمک و اعانات وفق قوانین برنامه و بودجه سنواتی کشور.

ماده 8- عضویت درموسسه رفاه منحصر به کارکنان رسمی(ثابت) پیمانی و قراردادی وزارت راه و شهرسازی و سازمانها و شرکت های وابسته و تابعه می باشد که حقوق و مزایای آنان از محل اعتبارات بودجه جاری وزارت متبوع ویا سازمانها و شرکتهای وابسته و تابعه پرداخت می شود. و همچنین کارکنان شاغل درموسسه رفاه که حقوق و مزایای آنها توسط موسسه رفاه پرداخت می شود.

تبصره 1- کارکنان واجد شرایط برای عضویت درموسسه رفاه می بایستی نسبت به تکمیل برگه درخواست  عضویت اقدام و از طریق مدیریت واحد سازمانی متبوع به دفتر موسسه رفاه تسلیم دارند. متقاضیان عضویت طی این درخواست به وزارتخانه یا سازمان متبوع خود اختیار می دهند که در صورت قبول عضویت آنها، همه ماهه حق عضویت مربوطه(موضوع بند الف ماده 7) را از حقوق و مزایای آنان کسر وبه حساب موسسه رفاه واریز نماید.

تبصره 2- پذیرش عضو جدید درموسسه رفاه منوط به تایید هیات امناء می باشد.

 

ماده 9-عضویت درموسسه رفاه به هریک از جهات ذیل منتفی و قطع می گردد:

الف) درخواست کتبی عضو برای قطع عضویت درموسسه رفاه و تایید هیات امناء که دراین صورت امکان عضویت مجدد برای این اعضاء میسر نخواهد بود مگر در صورت تایید مجدد هیات امناء.

ب- اخراج- استعفاء- انفصال دائم از خدمت- انتقال به سازمانها و نهادهای غیر وابسته به وزارت راه و شهرسازی و بطورکلی هرگونه قطع رابطه استخدامی با وزارتخانه و یا سازمان متبوع عضو.

تبصره- عضویت بازنشستگان مشروط به درخواست کتبی و عدم دریافت کسورات خود و ادامه واریزی 2% (موضوع بند الف- ماده 7) ادامه خواهد یافت.

ج- خاتمه مدت ماموریت کارکنانی که مامور خدمت به وزارت راه و شهرسازی یا سازمانها و شرکتهای وابسته و تابعه هستند و حقوق و مزایای خودرا از وزارت ، سازمان یا شرکت مزبور دریافت می نمایند.

هـ – تاخیر بیش از شش ماه درپرداخت حق عضویت (موضوع بند الف-ماده 7) توسط عضو ویا سازمان محل خدمت عضو و تصویب هیات امناء.

 

فصل چهارم- ارکان موسسه رفاه

ماده 10- ارکان موسسه رفاه عبارتند از:

الف) هیات امناء

ب) هیات مدیره

ج) مدیرعامل

د) بازرس(حسابرس)

 

هیات امناء

ماده 11- هیات امناء متشکل از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل به شرح زیر می باشد:

الف- یک نفر معاون وزیر ویا از مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت راه و شهرسازی به انتخاب وزیر به عنوان رئیس هیات امناء.

ب- دونفر  به انتخاب وزیر راه و شهرسازی(یک نفر بعنوان عضواصلی و یک نفر عضو علی البدل)

ج- دو نفر به انتخاب اعضاء موسسه رفاه(یک نفر بعنوان عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل) طبق دستور العمل مصوب هیات امناء.

تبصره 1- حضور اعضای علی البدل در غیاب اعضای اصلی در جلسات الزامی بوده و دارای حق رای می باشند.

تبصره 2- اعضای هیات امناء باید عضو موسسه رفاه باشند ودر صورت قطع رابطه استخدامی هریک از اعضاء هیات امناء با وزارت راه و شهرسازی یا سازمانهای تابعه و وابسته خودبخود مستعفی تلقی می شود.

تبصره 3- افراد مندرج در بندهای(ب ) و (ج) برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است و تا انتخاب افراد جدید عضویت آنها به قوت خودباقی است.

ماده 12- وظایف و اختیارات هیات امناء عبارت است از:

الف- تعیین خط مشی و سیاستهای کلی موسسه رفاه.

ب- بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه که از طرف هیات مدیره پیشنهاد می شود.

ج- بررسی و تصویب گزارش عملکرد ، ترازنامه و صورت سود و زیان موسسه رفاه برای هرسال.

د- انجام هرگونه تغییر در اساسنامه و اتخاذ تصمیم و تغییر اساسنامه درموارد ضروری.

هـ- عزل و نصب هیات مدیره و بازرس و تعیین حق الزحمه آنان.

و- تصویب آئین نامه مورد نیاز.

ز- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که از طرف هیات مدیره پیشنهاد می شود یا به تشخیص هیات امناء برای اداره امور موسسه رفاه لازم است.

ح- تصویب تاسیس شعبه یا نمایندگی، شرکت یا موسسات تابعه و انتخاب مدیربرای شعب و نمایندگی ها.

ط- خرید و فروش- ایجاد و معاوضه اموال غیر منقول موسسه رفاه.

تبصره- برای مطرح شدن مواردی که به تشخیص هیات امناء می باشد موافقت حداقل 2 نفر از اعضاء اصلی هیات امناء لازم است.

 

ماده 13- جلسات هیات امناء حداقل سالی یک مرتبه به دعوت رئیس هیات امناءتشکیل می شود و جلسات با حضور اکثریت اعضاء اصلی رسمیت می یابد، تصمیمات هیات امناء با اکثریت آراء حاضر دارای اعتبار و نافذ است. صورتجلسات در دفتر مخصوص ثبت و امضاء می شود.

تبصره- درمواقع ضروری به دعوت رئیس هیات امناء مدیرعامل ویا بازرس جلسات هیات امناء بطور فوق العاده تشکیل خواهد شد.

 

ماده14- اعضاء هیات امناء درمدت مندرج در تبصره 3 ماده 11 در سمت خود باقی می باشند مگر در صورت استعفاء از عضویت درهیات امناء ویا از دست دادن شرایط لازم برای عضویت در موسسه رفاه( موضوع بندهای ب و ج و ماده 9) .

تبصره 1-درصورت استعفاء یا مستعفی شدن هریک از اعضاء هیات امناء حداکثر ظرف یک ماه باید جانشین عضو یا اعضاء مستعفی تعیین و منصوب شود.

ماده 15- موسسه رفاه بوسیله هیات مدیره ای مرکب از سه نفر توسط هیات امناء از بین خود و یا خارج به مدت سه سال انتخاب می شود(که انتخاب مجدد آنها بلامانع است) اداره خواهد شد. هیات مدیره جز درمواردی که به موجب اساسنامه اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت هیات امناء قرارداده شده در سایر موارد و برای تحقق هدف- موضوع و عملیات موسسه رفاه با رعایت قوانین و مقررات جاری و اساسنامه دارای اختیارات تام برای اداره امور موسسه رفاه منجمله موارد مشروحه ذیل می باشد:

الف) استخدام ویا اخراج کارکنان موسسه رفاه براساس مقررات و قوانین.

ب) اجرای اساسنامه و مصوبات هیات امناء.

پ) تهیه گزارش عملکرد و تراز سالانه موسسه رفاه و حساب سود و زیان و ارائه آن به بازرس جهت بررسی و اظهار نظر.

ت) تهیه و پیشنهاد آئین نامه های موضوع این اساسنامه و تغییرات بعدی آنها به هیات امناء جهت تصویب.

ث) نصب و عزل مدیران واحدهای حوزه ستادی در قسمتهای مختلف موسسه رفاه و تعیین میزان حقوق و مزایا آنها.

ج) پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه موسسه رفاه به هیات امناء برای تصویب.

چ) ارائه نظر و گزارش مشورتی به هیات امناء درباره هرموضوعی که از طرف هیات مزبور به مدیر اجرایی ارجاع می شود.

ح) قبول درخواست عضویت براساس مفاد اساسنامه و مصوبه هیات امناء

خ)افتتاح و انسداد حساب و استفاده از آن به نام موسسه رفاه

د) ارائه پیشنهادات لازم به هیات امناء جهت اداره بهتر موسسه رفاه

ذ) پیشنهاد تاسیس شعب یا نمایندگی ها یا موسسات و شرکتهای تابعه به هیات امناء

ر) وصول مطالبات و تادیه دیون موسسه رفاه

ر) تحصیل اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری

ژ) اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی ویا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری و ارجاع به داوری و انجام کلیه تشریفات قانونی لازم با رعایت قوانین جاری کشور راساً یا به وسیله وکیل با حق توکیل به غیر.

س) نظارت برکلیه شعب و نمایندگی های موسسه رفاه

تبصره- اعضاء هیات مدیره  از بین اعضای موسسه رفاه و یا خارج از اعضای موسسه رفاه می توانند باشند.

 

ماده 16- جلسات هیات مدیره هرپانزده روز یکبار با حضور اکثریت اعضاء تشکیل خواهد شد.

 

 

ماده 17- کلیه قراردادها، اوراق تعهدآور، چکها و اسناد و اوراق مالی و اعتباری و معاملاتی، با امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره ، همراه با مهر موسسه رفاه و درغیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو عضو هیات مدیره و مهر موسسه اعتبار دارد.

 

ماده18- درصورت انقضاء مدت ماموریت اعضای هیات مدیره تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول اداره امور موسسه رفاه می باشند.

 

ماده 19- هیات مدیره در اولین جلسه خود نسبت به انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره اقدام می نماید.

تبصره 1- مدت ریاست رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود.

تبصره 2- هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خودرا به مدیرعامل تفویض نماید.

 

ماده 20- مدیرعامل توسط هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

 

ماده 21- مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی و اداری موسسه رفاه بوده و مسئول حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع واموال و سرمایه موسسه رفاه است. وبرای اداره امور موسسه رفاه و اجرای مصوبات هیات مدیره دارای حقوق و اختیارات قانونی بوده و نمایندگی موسسه رفاه را درمقابل کلیه مقامات و اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل غیر خواهد داشت.

تبصره- به منظور اجتناب از ایجاد وقفه در انجام امور در غیاب مدیرعامل(درمدت مرخصی و ماموریت اداری و مواردی از این قبیل) بنا به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره یکی از کارکنان موسسه رفاه به جانشینی مدیرعامل منصوب می گردد.

 

ماده 22- یک بازرس(حسابرس) اصلی ویک بازرس علی البدل توسط هیات امناء برای مدت یک سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

 

ماده 23- بازرس(حسابرس) موظف است که حسابها و ترازنامه و گزارش های مالی سالانه و کلیه اقدامات مالی موسسه رفاه را رسیدگی کرده و گزارش های لازم را درمورد وضع عمومی موسسه رفاه به هیات مدیره ارائه نماید.

همچنین بازرس(حسابرس) موظف است درمواردی که به نارسائی ها، اشکالات و ایراداتی در اداره امور موسسه رفاه برخورد می کند مراتب را به هیات امناء گزارش نماید. بازرس حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک موسسه رفاه را دارد بدون آنکه در عملیات اجرائی دخالت نموده ویا موجب وقفه در عملیات موسسه رفاه شود.

 

ماده 24- بازرس نمی تواند عضو هیات امناء باشد.

 

ماده 25- ترازنامه و گزارش های مالی موسسه رفاه منضم به اظهار نظر بازرس بایستی حداقل یکماه قبل از تشکیل جلسه سالیانه هیات امناء توسط بازرس در اختیار هیات مزبور قرارگیرد. ترازنامه و حساب سود و زیان موسسه رفاه باید حداکثر ظرف 4 ماه پس از انقضای سال مالی موسسه رفاه به تصویب امناء موسسه رفاه رسیده باشد.

 

ماده 26- درصورت قطع رابطه عضویت هریک از اعضاء با موسسه رفاه به هرعلت کل مبلغ مندرج در بند(الف) ماده 7 این اساسنامه بلافاصله به وی مسترد می گردد.

تبصره- درصورت قطع رابطه عضویت هریک از اعضاء با موسسه رفاه به هرعلت مشروط به پرداخت و اعطای کمکهای نقدی و غیرنقدی مستمر سازمانهای متبوع(موضوع بندج ماده 7) و وجود درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی(موضوع بند ب- ماده 7) در پایان هرسال مالی(حداکثر تا تیرماه سال بعد) امکان پرداخت مبالغی مازاد بر 2%(موضوع بند الف ماده 7) باتوجه به کمک های دریافتی، توسط هیات امناء تصویب و پرداخت خواهد شد.

 

 

ماده 27- رسیدگی به تخلفات احتمالی اعضای هیات امناء، هیات مدیره، مدیرعامل و بازرس، طبق قوانین و مقررات جاری کشور انجام می پذیرد.

 

ماده 28- درصورت تشخیص هیات امناء مبنی بر ضرورت انحلال موسسه، پس از تصویب وزیر راه و شهرسازی ترتیبات تسویه طبق قوانین و مقررات جاری توسط هیات امناء تعیین خواهد شد.

 

ماده 29- سال مالی موسسه از فروردین ماه هرسال شروع و در اسفندماه همان سال خاتمه می یابد.

 

ماده 30- موضوعاتی که دراین اساسنامه پیش بینی نشده مشمول مقررات لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاریه کشور خواهد بود.

 

ماده 31- این اساسنامه در تاریخ 1401/02/06 در31 ماده و 15 تبصره اصلاح و تنظیم گردید.