خدمات آموزشی و فرهنگی​

در جهان معاصر تحولات گسترده ، ابعاد مختلف زندگی بشر را در نوردیده است . به گونه ای که در سال های اخیر سرعت تغییرات و تحولات در جهان ، روز افزون شده و موجبات احساس ناپایداری و ناامنی محیطی زیادی را به همراه داشته است و بطوریکه مباحث رفاهی و معیشتی بشریت را تحت شاع خود قرارداده است . در سنوات اخیر فعالیت های موسسات و مراکز رفاهی در راستای تقویت و ایجاد ثبات در امور رفاهی و حتی ارتقاء و ایجاد یک فضای محیطی امن برای یک زندگی مطلوب بوده است و بر همین مبنا در سال 1371 موسسه رفاه اندوخته و آتیه کارکنان وزارت راه و شهرسازی و شرکت های وابسته و تابعه بمنظور ایجاد و ارتقاء سطح رفاه اعضاء تاسیس و راه اندازی گردید.

ارزیابی و تحلیل سیر تاریخی و لحاظ نمودن توانمندی های وزارت راه و شهرسازی و موسسه رفاه و چالش ها و تحولات اقتصادی در تمامی ابعاد،  تصویر آینده موسسه در افق 1404 را بهمراه داشته که خود تصویری شفاف ، امید بخش و روشن از آنچه که میخواهیم به آن برسیم است بطوریکه تبیین روشن از نیات راهبردی ، ارزش ها و اهداف عالی موسسه را بهمراه دارد که بر این اساس میتوان اولویت ها ، اهداف ، جهت ها ، ابزار و فرآیندهای اجرایی در موسسه رفاه را تعیین کرد.

موسسه رفاه، اندوخته وآتیه کارکنان وزارت راه وشهرسازی با اقتباس از اسناد بالا دستی و سیستمی ازجمله سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری  قانون اساسی ، سندچشم انداز جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه موسسه اقدام به تدوین سند چشم انداز خود درافق 1404ونیزتدوین برنامه های راهبردی این سندجامع می نمایدتاضمن ارتقاء موسسه درتمامی جنبه ها،درسطح ملی وبین المللی، گام موثر در انجام رسالت خویش و تحقق  اهداف آن برداشته شود.

—همچنین موسسه بمنظور دستیابی به اهداف سند چشم انداز با جهت گیری حداکثر سازی رضایت ذی نفعان با تمرکز بر حکمرانی اصولی سازمانی مسیر حرکت خود را تعیین نموده و با تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت و تلاش برای اجرائی کردن این برنامه ها ، ضمن دستیابی به جایگاه برتر الگویی مناسب برای سایر موسسات رفاهی ، اندوخته و آتیه در سطح ملی ، منطقه ای و جهان اسلام خواهد بود.