رزرو مجتمع رفاهی خزر آباد

قابل توجه اینکه مبلغ پرداختی به عنوان هزینه پایه بوده و مابه تفاوت 15% از کارکنان غیرعضو و 30% از سایر متقاضیان(آزاد) به عنوان هزینه ارایه خدمات  رفاهی دریافت خواهد گردید.

 
(هزینه ارائه  خدمات رفاهی  از اعضای موسسه دریافت نخواهد شد)
بارگذاری...

ساعت تحویل ویلا ۱۷ و ساعت تخلیه ویلا ۱۴ می باشد.

مبنا محاسبه رزرو (شب) می باشد.