سند چشم انداز

مقدمه:

در جهان معاصر تحولات گسترده، ابعاد مختلف زندگی بشر را در نوردیده است. به گونه ای که در سال های اخیر سرعت تغییرات و تحولات در جهان، روز افزون شده و موجبات احساس ناپایداری و ناامنی محیطی زیادی را به همراه داشته است و بطوریکه مباحث رفاهی و معیشتی بشریت را تحت شاع خود قرارداده است.

در سنوات اخیر فعالیت های مؤسسات و مراکز رفاهی در راستای تقویت و ایجاد ثبات در امور رفاهی و حتی ارتقاء و ایجاد یک فضای محیطی امن برای یک زندگی مطلوب بوده است و بر همین مبنا در سال 1369 مؤسسه رفاه اندوخته و آتیه کارکنان وزارت راه و شهرسازی و شرکت های وابسته و تابعه بمنظور ایجاد و ارتقاء سطح رفاه اعضاء  تاسیس و راه اندازی گردید.

 

 

 اهداف موسسه :

 

1- شناسایی و استقرار ارزش های سازمانی، سیاست ها، استراتژی ها و برنامه های اجرایی مربوطه مبتنی بر توانایی ها با بکارگیری سیستم مدیریت یکپارچه ریسک ها و فرصت های سازمانی در راستای تحقق چشم انداز و برآورده شدن نیازمندی ها، به الزامات و  انتظارات ذینفعان سازمانی.

 2- شناسایی و حصول اطمینان از رعایت قوانین، مقررات و سایر الزامات با سیستم مدیریت یکپارچه.

 3- ارتقاء سطح رفاه ذینفعان با برنامه ریزی و نظارت بر اقدامات رفاهی تسهیلاتی و خدماتی مبتنی بر کرامت انسانی.

 4- بررسی و شناسایی ظرفیت های مختلف سرمایه گذاری جهت عملیاتی نمودن آن در بخش های مختلف.

 5- توانمند سازی ذینفعان در جهت مشارکت موثر در امور رفاهی.

 6- ایجاد سامانه اطلاعات رفاهی تسهیلاتی و خدماتی کارکنان.

 7- توسعه ارتباطات رفاهی با حضور فعال و اثر بخش در نهادها و سازمان های رفاهی، استانی و ملی.

8- ایجاد مؤسسه ای پویا و پایدار بر اساس مطاعلات علمی و پژوهشی بهرمندی از ظرفیت ها و توانمندی های دانشگاه و  موسسات آموزش عالی.

 9- بهره برداری اقتصادی واطمینان بخش ازدارائی های صندوق ازطریق سرمایه گذاری درفعالیت های اقتصادی سودآور و زود بازده.

 10- بهبود تعامل سازنده با ذینفعان.

 11- استفاده از ظرفیت های استندآپ و دانش بنیان کردن فعالیت های سرمایه گذاری، رفاهی و خدماتی موسسه.

 

 چشم انداز :

 

 حداکثر سازی رضایت ذینفعان از طریق دانش بنیان کردن و ارزش آفرینی اقتصادی و ایجاد نظام سازمانی ، هوشمند ، خلاق و چابک.