ماموریت ها و ارزش ها

ماموریت:

 مؤسسه رفاه نقش بسزایی در شکل گیری انگیزه، پتانسیل کارکنان و بهبود عملکرد ذینفعان را دارد.

یکی از راه های افزایش بهره وری، تامین نیازهای رفاهی کارکنان و بازنشستگان است، مؤسسه رفاه با ترسیم چشم انداز و تعریف ماموریت در پی ارائه مجموعه ای از خدمات، امکانات و فعالیت های مؤثر و با نسبیت مطلوب در بخش های مختلف رفاهی، تسهیلاتی و خدماتی میباشد که منتج به بهبود کیفیت رفاهی زندگی و ایجاد رضایتمندی ذینفعان شود.

 تحقق فعالیت های رفاهی را می توان با مدیریتی صحیح و با مشارکت سه جانبه، وزارت، مؤسسه و بخصوص آحاد کارکنان  و بازنشستنگان و با استفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفصل سازمانی درمدت زمان مناسب به نقطه ای مطلوب رساند تا بخش  های مختلف سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای اهداف  مورد نظر را محقق سازد.

بی شک طی این

 

 مسیر با حداکثرسازی رضایت ذینفعان از طریق پایداری و ارزش آفرینی اقتصادی و ایجاد نظام سازمانی هوشمند، خلاق و چابک به منظور نیل به آینده ای با نشاط و مطمئن  محقق خواهد شد.

 

ارزش های مؤسسه رفاه ، اندوخته و آتیه کارکنان وزارت راه و شهرسازی:

 

 1- توجه به عزت، کرامت انسانی و شایسته سالاری.

 2- امانتداری، رازداری، صداقت و فاداری و جلب اعتماد و رضایتمندی ذینفعان.

 3- تعالی سازمانی و نظم در انجام امور محوله.

 4- اخلاق محوری، تقدم مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهی، تقویت روحیه تعاون، مشارکت و مسئولیت پذیری.

 5- بهره مندی از نیروهای متخصص، خلاق  و  با اخلاق.

 6- استفاده حداکثری از رویکردها و ظرفیت های نوآورانه دانش بنیان در جهت ارائه بهتر خدمات به ذینفعان.

7- زیرساخت های فن آورانه، بخش جدائی ناپذیر از فعالیت ها بوده و توسعه هوشمندانه سیستم های مکانیزه و همچنین یکپارچه سازی سیستم های موجود میتواند بر اثر بخشی فعالیت ها بیافزاید.

8- بهره گیری از خرد جمعی و مستندسازی تجارب و دانش کسب شده در قالب روش های اجرائی، دستور العمل های کاری و سایر مستندات از جمله فرهنگ کاری موسسه بوده و اجتناب از فرهنگ شفاهی در سر لوحه اقدامات جمیع کارکنان است.

9- خدمت رسانی برتر، نوین و کیفی بمنظور ارتقای سطح رضایتمندی ذینفعان.

10- منابع موجود در مؤسسه امانتی است که باید دقت فراوان سرمایه گذاری، بهره برداری و نگهداری شود و هیچ ملاحظه غیراقتصادی بر آن سایه نیندازد.

 11-  اجرای عدالت در دسترسی ذینفعان به خدمات رفاهی، تسهیلات و خدماتی از اصولی است که به آن متعهد هستیم.

12 – اداره مؤسسه بر اساس اصول شفافیت در همه ابعاد مالی، مدیریتی، اهداف و سرمایه گذاری صورت خواهد گرفت.