نحوه خروج اعضاء

عضویت در موسسه رفاه به هریک از جهات ذیل منتفی و قطع می گردد

الف) درخواست کتبی عضو برای قطع عضویت و قطع رابطه استخدامی در موسسه و تائید هیات امناء که در این صورت امکان عضویت مجدد برای این اعضا میسر نخواهد بود مگر در صورت تائید هیات امناء

 

ب) اخراج – استعفاء – انفصال دائم از خدمت-انتقال به سازمان ها و نهادهای غیر وابسته به وزارت راه و شهرسازی و بطور کلی هرگونه قطع رابطه استخدامی با وزارت خانه و یا سازمان مطبوع عضو

 

ج) خاتمه مدت ماموریت کارکنانی که مامور خدمت به وزارت راه و شهرسازی یا سازمان ها و شرکت های وابسته و تابع هستند و حقوق و مزایا خود را از وزارت ،سازمان یا شرکت مزبور دریافت می نمایند

 

تبصره:عضویت بازنشستگان مشروط به در خواست کتبی و عدم دریافت کسورات خود و ادامه واریزی 2% (موضوع بند الف ماده 7 اساسنامه )ادامه خواهد یافت

 

د) تاخیر بیش از 6 ماه در پرداخت حق عضویت (موضوع بند الف ماده 7 اساسنامه)توسط عضو یا محل سازمان محل خدمت عضو و تصویب هیئت امنا،