هیئت مدیره

آقای دکتر ابراهیم نعیمی مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره
آقای مهندس سیدمحسن مرتضوی رئیس هیئت مدیره
آقای مهدی هاشمی عضو هیئت مدیره