پیام مدیرعامل

سخن مدیر عامل


مؤسسه رفاه، اندوخته و آتیه کارکنان وزارت راه و شهرسازی در دورۀ مدیریت جدید، چشم‌اندازی مبتنی بر «حداکثرسازی رضایت ذی‌نفعان» برای خود ترسیم کرده است و آن را دنبال می‌کند. مهمترین اهداف این چشم‌انداز، حفظ کرامت انسانی کارکنان و بازنشستگان، ارتقا و توسعه خدمات رفاهی برای ذینفعان، ایجاد مؤسسه ای خودکفا و پایدار بر اساس مطالعات علمی و نیز بهره‌برداری اقتصادی و اطمینان‌بخش از دارایی‌های صندوق از طریق سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی سودآور و رسیدگی به امورات رفاهی اعضای این مؤسسه می باشد.

مؤسسه رفاه، اندوخته وآتیه کارکنان وزارت راه وشهرسازی با اقتباس از اسناد بالا دستی و سیستمی ازجمله سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون اساسی، سندچشم انداز جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه مؤسسه اقدام به تدوین سند چشم انداز و نیز تدوین برنامه های راهبردی این سندجامع نموده تا ضمن ارتقاء مؤسسه درتمامی جنبه ها، درسطح ملی و بین المللی، گام مؤثر در انجام رسالت خویش و تحقق اهداف آن برداشته شود.

همچنین مؤسسه بمنظور دستیابی به اهداف سند چشم انداز با جهت گیری حداکثر سازی رضایت ذی نفعان با تمرکز بر حکمرانی  اصولی و سازمانی مسیر حرکت خود را تعیین نموده و با تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت و تلاش برای اجرائی کردن این  برنامه ها ، ضمن دستیابی به جایگاه برتر الگویی مناسب برای سایر مؤسسات رفاهی، اندوخته و آتیه در سطح ملی، منطقه ای و جهان  اسلام گردید.

ارزیابی و تحلیل سیر تاریخی و لحاظ نمودن توانمندی های وزارت راه و شهرسازی و مؤسسه رفاه و چالش ها و تحولات اقتصادی در تمامی ابعاد، از آینده مؤسسه تصویری روشن، امید بخش از آنچه که میخواهیم به آن برسیم خواهد داشت.  بطوریکه تبیین روشن از برنامه راهبردی ، ارزش ها و اهداف عالی مؤسسه را بهمراه داشته و بر این اساس میتوان  اولویت ها، اهداف، جهت ها، ابزار و فرآیندهای اجرایی در مؤسسه رفاه را تعیین نمود.

رسیدن به این نتیجه عملی نیازمند عواملی همچون حمایت همه‌جانبه وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادها در مسیر اجرای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، اقتصادی، و بازگشت به اصل اساسنامه مؤسسه است.