گفتار

مسیر رفاه از جمعیت می‌گذرد
۳۰ بهمن ۱۴۰۱

یکی از ملزومات رفاه در کشورها، رشد اقتصادی مثبت است. یعنی زمانی‌که رشد اقتصادی، افزایشی شود؛ وضعیت رفاه جامعه نیز ...