گزارش

تغییر«سن بازنشستگی»
۱۵ مرداد ۱۴۰۲

لایحه برنامه هفتم با ۲۴ فصل و ۱۱۷ ماده، ۲۸ خرداد ماه توسط سید ابراهیم رئیسی تقدیم مجلس شورای اسلامی ...